LIETOS RATAS

Išsaugoti Tautos gyvybei


Mes esam Lietos Ratas, bendraminčių susibūrimas, kurio tikslas - Tautos Gyvybės išsaugojimas. Pagrindine priemone šiam tikslui pasiekti yra daugybę amžių mūsų Tautos naudotos bendruovaldos - Lietos atkūrimas.

Apie šią santvarką dar IX amžiuje rašo Simonas Daukantas, tai yra toji iš amžių glūdumos mus pasiekusi savivaldos sąranga, persismelkusi Teisingumo nuostata, jog valdyti turi tie, kurie savo gyvenimu ir darbais jau įrodė savo sugebėjimą tvarkytis ir darniai sugyventi, kuriuos Žmonės pažįsta asmeniškai ir kuriais pasitiki. Tik tokia santvarka yra saugiausia ir naudingiausia Tautai, jos dėka gali būti užtikrintas išgyvenimas ir klestėjimas.

Lietoje svarbiausia yra Šeima

Lietoje svarbiausia yra Šeima, nes Tautą valdo šeimų atstovai, kurie susirenka į Lietas, sprendžia savo bendruomenės reikalus ir įgalioja po atstovą nuo dešimties šeimų, kuris kartu su kitų Lietų atstovais irgi dešimtimis renkasi į žemesnės pakopos Lietas veikiančias kiekviename Lietuvos krašte. Pastarųjų Lietų atstovai irgi dešimtimis renkasi į dar žemesnių pakopų Lietas, kiekviena sprendžia dar platesnius kraštus apimančius reikalus, skiria savo atstovus, kol pačioje žemiausioje pakopoje lieka 4 visos Tautos įgaliotiniai, sprendžiantys pačius bendriausius Tautos reikalus. Jie gali išsirinkti vieną valdovą, kuris įgyja teisę atstovauti Tautą.

Pagrindinės Lietos nuostatos:

1. Atstovas nuo šeimos ir įgaliojimai mažame rate.

2. Teritorinė Lietos sandara.

3. Sprendimai vieši.

4. Spendimai priimami ir vykdomi visų sutarimu.

5. Įgaliotinis yra skiriamas neribotam laikui, tačiau gali būti atšaukiamas.
Plačiau:


1. Atstovas nuo šeimos ir įgaliojimai mažame rate.

Tauta susideda iš atskirų Žmonių, kurie visi (su retomis išimtimis) turi savo šeimas, arba auga jose, todėl šeimos yra gausiausias ir svarbiausias Tautos, o tai reiškia ir Lietos pamatinis vienetas. Šeimos nariai dėl savo asmeninių ir bendrųjų šeimos poreikių tariasi, priima sprendimus nevaržomai, visiškai neformaliai – vadovaudamiesi tik doros ir darnaus sugyvenimo supratimu bei savo poreikiais. Šių gyvųjų Tautos ląstelių įgalioti atstovai sudaro Lietos pagrindą, atstovauja kiekvieno šeimos nario - Žmogaus ir bendrą šeimos nuomonę įvairiais asmeniniais, šeimos, vietos bendruomenės ar visos valstybės valdymo klausimais ir dalyvauja svarbiausiame pirmajame visos Lietos rinkimų žingsnyje. Visoje Lietuvoje kiekvienas deleguotų šeimų narių susirinkimas skiria savo atstovus - dešimtinius, šie jau savuose susirinkimuose šimtinius, šie tūkstantinius ir t.t .

LIETA, tai ne tik atstovavimo būdas, tai ir valdymas, todėl kiekvienos pakopos Lietos susirinkimai ne tik skiria savo atstovus į kitą pakopą, bet ir sprendžia, sutelkia bendras jėgas, lėšas būtent savo atstovaujamų rinkėjų poreikių tenkinimui – ar tai būtų atstovaujamų kelių šeimų poreikiai, ar šimtininkų susirinkime atstovaujamo didesnio krašto su tūkstančiais Žmonių poreikiai. Susirinkimo valioje sutelkti bendruomenę pvz. apsaugos, ūkinių problemų sprendimui, arba pasamdyti darbų vykdytojus, specialistus, kontroliuoti įvykdymą, gauti ataskaitą apie nuveiktus darbus. Kuo didesnis kiekis šeimų (ir Žmonių) yra atstovaujamas kurioje nors Lietos pakopoje tuo darbai ir sprendžiamos užduotys yra bendresnės ir turi reikšmę didesnei Tautos daliai.

2. Teritorinė Lietos sandara.

Kiekvienos Lietos pakopos susirinkimas - ar šeimų atstovų, ar dešimtininkų, ar tūkstantininkų rinkimas veikia teritoriniu principu - nuo smulkiausio, didėjančia tvarka, iki didžiausio. Tokiu būdu svarbiausioje, pirmojoje Lietos pakopoje dalyvaujantys Žmonės gyvena tame pačiame krašte, yra kaimynai (kartais giminės), juos vienija bendri poreikiai, rūpesčiai, bendri papročiai, galimybė dažniau bendrauti gyvai, nepriklausomai nuo elektroninių ar kitokių ryšio priemonių ir tarpusavio pasitikėjimas. Jie, išrinkę savo atstovą, įgalina jį veikti jų vardu. Savo ruožtu, kiekvienos kitos pakopos atstovų veiklos sritis apima dar platesnę teritoriją - visus kraštus, kuriuose gyvena juos išrinkusių atstovų rinkėjai. Paskutinė pakopa – išrinktieji labiausiai pasitikėjimo nusipelnę Žmonės, kiekvienas kurių atstovauja tam tikros Lietuvos dalies visų pakopų rinkėjus, o visi bendrai - visos Lietuvos šeimas. Kita vertus jie sprendžia tik tuos Tautos reikalus, kurių negali išspręsti pirmųjų pakopų Lietos, kurios ir perdavė šių klausimų sprendimą toliau.

3. Sprendimai vieši.

Visi sprendimai yra atviri ir vieši. Taip sudaroma galimybė sužinoti ir išsakyti tiesą apie kandidatus, jų sąžiningumą, darbštumą, iniciatyvumą. Kaimynai visada žino, kuris geriausiai rūpinasi savo namais, šeima, kuris atsakingiausiai žiūri į bendrus reikalus, o kuris turi žalingų savybių.
Visi nori paskirti įgaliotiniu tokį, kuris atstovaus geriausiai, nes nuo šio pasirinkimo tiesiogiai priklauso jų pačių gyvenimo kokybė. Apie sprendimų eigą, kiekvieno atstovo balsavimą bei indėlį sužino jį išrinkę aukštesniųjų pakopų atstovai, o per juos ir visos aukščiausioje pirminėje grandyje esančios šeimos (Žmonės).

4. Spendimai priimami visų sutarimu.

Lietos atstovas (dešimtinis, šimtinis, tūkstantinis ir tt.) yra paskiriamas ir veikia pritariant visiems, nes geriausias yra tik kažkuris vienas. Kažkuriai grandžiai nepaskyrus savo atstovo, jis nedeleguojamas, kol nebus bendro sutarimo, todėl tikėtina, jog savo atstovo bendroje Lietoje netekę šeimos ar Lietų nariai suras būdą, kaip paskatinti savo įgaliotinius surasti kelią iš nesutarimo.

Kitus sprendimus taip pat tvirtina ne dauguma, o bendras sutarimas - taip dingsta opozicijų klausimai, nelieka nepatenkintų, visi vieningai prisiima atsakomybę už savo pasirinkimą.

Atstovų nepaskyrę Lietos nėra atstovaujamos žemesnėse grandyse ir negali dalyvauti Tautos valdyme, todėl kiekvienos Lietos nariai, kaip ir juos įgalioję aukštesniųjų Lietų nariai yra suinteresuoti sutarti ir priimti sprendimą.

Bendras sutarimas kiekvienu reikalu yra ne vienkartinis aktas, o nuolatinė Lietos narių būsena. Nebelikus bendro sutarimo dėl jau priimto kurio nors sprendimo - sprendimas nebegalioja.

5. Įgaliotinis yra skiriamas neribotam laikui, tačiau gali būti atšaukiamas.

Nėra jokių kadencijų paskirtiesiems atstovams, tačiau nedirbantis, ar blogai dirbantis bet kurio lygio delegatas, gali būti atšaukiamas jį paskyrusiųjų, pareikalaujant atsakomybės už padarytą žalą - tereikia susirinkime taip nuspręsti jo rinkėjams.. Jei pavestas darbas atliekamas gerai, jei visi patenkinti vykdoma veikla – nėra jokio poreikio skirti naujam įgaliotiniui. Atsiranda valdymo tęstinumas, tampa įmanomas ilgalaikis planavimas, atsakomybė. Kaita bet kuriame Lietos lygyje įvyksta tik pasitraukus, pašalinus, mirus, ar dėl kitų priežasčių netekus įgaliotinio, todėl rinkimų, kaip visuotinių ir nuolat pasikartojančių, nebelieka. Taip išvengiama ne tik bereikalingo lėšų švaistymo, bet ir žymiai didesnės žalos – Tautos skaldymo... Kam keisti tai, kas gerai dirba? Ir vėlgi, blogai dirbantį galima pašalinti bet kada ir tuojau pat.

Labai svarbiais valstybei klausimais yra lengva atlikti visuotinas apklausas, keliant klausimus kaip iš apačios, taip ir iš viršaus. Užtikrinamas nuolatinis tiesioginis ir grįžtamasis ryšys tarp įvairiausių lygių atstovų, visų Žmonių.

Tik įsivaizduokite: spręsti krašto reikalus susirinko nedidelė patikimų Žmonių atstovų komanda, kiekvieną kurių asmeniškai pažįsta jį įgalioję... Čia nebelieka vietos populizmui, tuščioms kalboms, žaidimams žmonių emocijomis. Visiškai nesvarbu kurioje Lietos pakopoje dirbantys, šie žmonės neturi galimybės meluoti ar piktnaudžiauti sava padėtimi, nes yra „kaip ant delno" tiek prieš savo susirinkimo dalyvius, tiek ir prieš juos paskyrusius, kurie yra ne kažkokie nepažįstami statistiniai tūkstančiai, o atstovui artimi žmonės, galintys jį bet kada atšaukti.

Ar įmanoma iš principo susigrąžinti Lietos sistemą ir pritaikyti ją dabartiniame „moderniame" mūsų Tautos gyvenime? Juk šis savivaldos būdas išnyko jau prieš šimtus metų, šiandien yra visiškai pasikeitusios žmonių tradicijos, gyvenimo sąlygos, tarpusavio santykiai, gyvenimas valdomas moderniomis technologijomis...

Neverta per daug žavėtis naujaisiais mūsų Tautą gairinančiais vėjais, o juo labiau jų sureikšminti. Nors ir atrodo atėję amžiams, jie iš tikrųjų yra tik akimirka istorijos tėkmėje. Naujoji mums atnešta tvarka nepraėjusi paties svarbiausiojo - LAIKO išbandymo, o LIETA šį išbandymą yra atlaikiusi su kaupu.

Kaip įrodymas, jog mūsų protėvių naudotos tobulos sistemos puikiai veikia šiame kompiuteriniame amžiuje yra... mūsų KALBA. Gimusi prieš tūkstančius metų, „ gūdžiais priešistoriniais laikais", ji yra kiekviename žingsnyje naudojama šiandien ir neatrodo, kad kas nors sugalvotų jos vertą pakaitalą. Greičiau priešingai – jos net nesugeba pilnai panaudoti, todėl apkarpo ir supaprastina.

Žinios, tai tarsi žemėlapis, kurį mums paliko šioje žemėje kadaise gyvenę mūsų protėviai, kuriuo galėtume sugrįžti į Tikrąjį kelią, jei kartais patektume į aklavietę. Tai buvo ne akmenyje išraižyti tekstai, kuriuos bet kas galėtų sunaikinti, o žinios patikimiausioje saugykloje - Tautos atmintyje. Pasinaudokime jomis ir vėl tapsime NUGALĖTOJAIS.